Ystadsgrenen av familjen von Duhn

Min mormor, Ester Augusta Ingeborg Wilhelmina Persson f. Lindgren, är född i Ystad den 28 september 1892. I mitt letande efter anfäder så fann jag att hennes farmors mormors morfar var den i Ystad verksamma handelsmannen Albrecht (Albert) von Duhn, och att hennes farmors mormors mormor hette Ingri Larsdotter (Duhn). Dessa hade gift sig den 20 oktober 1760 i Ystads Sankta Maria församling och fick med tiden 6 barn. Dottern Helena Maria Duhn föddes den 15 maj 1765 som barn nummer 4 och hon blev min mormors farmors mormors mor.
Vid Albrecht von Duhns död den 27 september 1774 så står i död- och begravningsboken att han avsomnar vid en ålde av 73 år i ålderdomsbräcklighet (dvs han var född omkring 1701). Änkan Ingri Larsdotter Duhn avlider den 7 mars 1782 av bröstsjuka i en ålder av 56 år (född omkring 1726). Jag har inte funnit deras födelsenoteringar i någon födelsebok så födelseåren är beräknade utifrån åldersangivelsen i död- och begravningsboken.
Av uppgifterna om deras ålder så framgår det att det var ganska stor åldersskillnad mellan de båda. Albrecht von Duhn var 59 år då han år 1760 gifte sig med den då 34 åriga Ingri Larsdotter. Det låg då nära till hands att misstänka att Albrecht von Duhn varit gift tidigare så jag letade bakåt i tiden i Ystads lysnings- och vigselböcker, och det visade sig då att han den 30 maj 1728 vigdes med Catharina Giutzelke.
Äktenskapet med Albrecht var Catharina Giutzelkes tredje. Sitt första äktenskap ingick hon med handelsmannen Olof Åkesson den 29 oktober 1709. Hon var då 19 år. Efter Olofs död år 1712 så gifte hon den 24 juli 1713 om sig med bruksinspektor och handelsmannen Niclas Neils Gråberg. Han avlider den 13 juni 1727. Med honom så hade Catharina fyra barn - 3 söner och en dotter.
Albrecht von Duhn och Catharina Giutzelke fick tillsammans sonen Hindric Nicolaus född den 22 december 1729. Namnet von Duhn är ju inte så vanligt - inbillade jag mig - så jag "Googlade" på namnet "Albrecht von Duhn" och fick fram följande hemsida om familjen von Duhn.


Familie v. Duhn Hemsida

 

Hemsidan "Familie von Duhn" är sammanställt i kronologisk ordning av Hans-Dieter v. Duhn, och här fann jag uppgifter om både Albrecht von Duhn, hans hustru Catharina Giutzelke samt sonen Hindric Nicolaus. På sidan finns, förutom namnen även uppgifter om vigseldatum för de båda, samt sonens födelsedatum. Det står även angiven ett födelsedatum för Albrecht som anges till 1701 med ett frågetecken. Eftersom uppgifterna som finns på "Familie von Duhns" hemsida stämmer överens med de jag kommit fram till via Ystads kyrkoböcker, så tycker jag mig kunna fastställa att det rör sig om samma personer.
Av familjen von Duhn så verkar de flesta idag vara bosatta i USA. Enligt hemsidan så skall Familjen von Duhn vara en av de äldsta ridderliga familjerna i Bremen, och de är uppkallad efter byn (nu Nordsjön) Duhnen i Cuxhaven. Familjen är dokumenterade redan år 1189 i Odoko de Dune, där de gemensamt med Luderus de Wersabe och Friderik de Reimershusen bevittnat en donation till klostret av hans föregångare - Siegfried Zeven (Zevener urkundsbok nr 12) vapen - för ärkebiskop Hartwig II.

Karta över Duhnen i Cuxhaven

von Duhns hemsidaEn översättning av hemsidan "Familie von Duhn" till svenska finns tillgänglig genom att klicka på knappen till vänster. Uppgifterna om mina anfäder står inringade på sidan 12.

 

I Ystad så verkade Albrecht (Albert) von Duhn som handelsman, men var tydligen inte så lyckosam i detta fövärv. Den 18 oktober 1731 beviljades han resolution att anlägga tobaksspinneri i Ystad. Han åtog sig att förarbeta 14000 skålpund tobak per år. Spinneriet var vid denna tidpunkt Ystads enda men det lades ner redan efter några år.

Han var också under en period ägare till skeppet "Jungfru Catheina", som han dock blev tvungen att säljare på grund av att hans skeppare, den tyske mdborgaren Christian Jurgens, inte ville mantalsskriva sig och sin familj i Ystad.

Albrecht kom även i klammeri med rättvisan vilket framgår av följande berättelse:
Tullförvaltare i Ystad -Alexander Cunningham - skötte tillsammans med överinspektör S. Maville som preses, och kontrollör H. Appelberg i Malmö som bisittare, ett långvarigt och segslitet tullmål mot Handlanden Albrecht von Duhn som varade från den 14/11 1738 till den 10/6 1739.
”Handlanden Albrecht von Duhn hade utfört från nederlag inte mindre än 18 oxhuvud franskt vin, för vilket han under sådana förhållanden var befriad från tull. Men nu visade det sig att vid utförseln till Bornholm innehållet i dessa fat endast utgjordes av vanligt brunnsvatten. Ovannämnde handlanden synes även i framtiden icke hava varit lyckosam i sina företag, ty han upptages så småningom bland dem som fingo åtnjuta fattigunderstöd.”

Och följande är hämtat ur prosten Jöns Santessons memoarer (från Ystad fornminnesförenngs skrift ”Fem sekler kring Ystad” -”Ett herdaminne från 1750-talets Ystad” vilket inte heller framställer Albrecht i ljusare dager.
”… De märkligaste personer bland invånarna i Ystad den tiden borde jag nämna, men de flesta voro så jämngott folk, att man svårligen fann någon, som genom lysande välgörande utskiljde sig från allmänheten. Snarare funnos några av det slag, som på den onda sidan voro ökända. Det fanns ett triumvirat av trenne handelsmän, som slutat sin handel och på grund av egen erfarenhet i lurendrejeri voro så duktiga att kritisera handelsmännen, att de ”som hund vid höstack” skällde på dem. De voro Albrekt von Duhn, Jöran Filenius och Stenberg den äldre; den förste var känd för många excesser och hade suttit på Malmö slott, den andre var ökänd för att han genom hor intrigerat sig till en hederlig köpman Pulkaus hustru, född Brink, som han i förra mannens livstid fick äkta. Var det något bullersamt i staden, någon träta eller något missförstånd, så var alltid en eller tvenne av dessa misstänkta för upphovet. Det var stadens lycka, att de tre icke höllo tillsammans, så att de övriga invånarna hade bästa frid, då dessa inbördes bråkade. Duhn och Stenberg hade långa titlar, nämligen förre handelsmannen och borgaren samt extraordinarie tull- och manufakturombudsmannen, ädle och högaktade protokollisten vid rådstugan. Duhn hade en vida utsträckt stil och då han på en sida av 24 rader hade trenne gånger nämnt Stenberg hade titlarna uppfyllt 15 rader och saken 9 rader. Stenberg besvärade sig då, för att bokstäverna skrivits så stora, att han måste gå med ljus och lykta in i dem och omkring dem för att söka makar till stavelser. Huru fina de voro, kan man sluta av att då Filenius sökte von Duhn för en fordran och begärde inteckning i hans fastighet, svarade Duhn till protokollet, att hans gård och hela åbyggnad var för andras fordran intecknad och att avträdeshuset är det endaste ograverade såsom byggt sedan. Inteckning däruti kunde Filenius göra sig säker om med ränta jämte kapital! ...”

 

Karta över Ystad 1793

Person akten för min mormor - Ester Augusta Ingeborg Wilhelmina Persson f. Lindgren - når du via länken här nedanför, liksom för hennes farmors mormors morfar - Albrecht von Duhn. Släktskapet dem emellan framgår av antavlan.

 

På Ystad kommuns hemsida kan man läsa lite om Ystads historia från 1100-talet och framåt: Ystads historia i korthet

Liksom på Wikipedia: Ystads historia

 


Senast uppdaterad: 7 oktober 2016