Stjärneholms Gård, Stjärneholms Borgruin

Ett stycke väster om Skurup och söder om E65:an så finns ruinerna av en gammal borg - Stjärneholms Borgruin - som ligger invid en gammal gård vid Stjärneholm. Vid E:65 finns det en fornminnes markering som visar vägen mot borgruinen.
 

Stjärneholms Gård 2012-1 Stjärneholms Gård 2012-2
Gården vid Stjärneholm

 
För att nå fram till borgruinerna så får man parkera vid gården och sedan följa en liten stig några hundratal meter. Väl framme så får man gå över en liten modern träbro för att komma över till den holme som borgruinen ligger på.
 

Sjärneholm stig Sjärneholm bro

Det finns inte så mycket kvar av borgruinen att se. Ruinholmen är nästan helt igenvuxen och det ända som är synligt är byggnadsgrunder på cirka en halv meters höjd och vallgraven. Ifrån den lilla träbron så skall man kunna se de ekpålar som borgens vindbrygga vilat på, men den dagen som jag var där så var vattenytan täckt av gröna alger och vattnet såg inte så inbjudande ut. På holmens norra del finns rester av en huvudbyggnad med två flyglar. Den västra flygeln och den norra längan har haft källare.
 

Sjärneholm vallgrav Sjärneholm vallgrav


Sjärneholm vallgrav Platsen som borgen uppfördes på var en del av Svaneholms marker. Byggherre till borgen vid Stjärneholm var riksrådet Mogens Gyldenstierna som fått del i Svanehoms marker via sitt äktenskap med Anna Mauritsdotter Sparre. Mogens Gyldenstierna var vid tidpunkten då borgen byggdes invecklad i en arvstvist med Annas bror Jakob Sparre på Svaneholm. Han delade ägandet av Svaneholm med systern Anna som Mogens Gyldenstierna förvaltade i och med sitt äktenskap med Anna. Borgen byggdes omkring 1550 men var år 1554 ännu inte färdigbyggd. Stjärneholm omnämns för första gången i skriftliga källor år 1557.
Anläggningen är i första hand inte byggd som en försvarsanläggning utan mer som en herrgård där komforten kommit i första rummet. Vallgrav och vindbrygga var i huvudsak tänkta att kunna hålla ovälkomna gäster och en eventuellt upprorisk allmoge på avstånd.
Söder om borgen finns/fanns sjöarna Lillesjö och Näsbyholmssjön som ligger lägre än vallgraven runt borgen. Vallen utanför vallgraven är därför tänkt att förhindra att vattnet i vallgraven rinner ut i dessa.
 

Sjärneholm vallgrav Borgen Stjärneholm hade en kort levnadsperiod. Predbjörn Gyldenstierne (g.m. Mette Hardenberg) står år 1608 som ägare till hela Svaneholms gods, och år 1616 övergår ägandet till hans son Henrik Gyldenstierne (g.m. Lisbet Podebusk). Borgen Stjärneholm raserades någon gång mellan åren 1613-1627. Kartutsnittet härintill är ifrån 1864, och här kan man se att Lillesjön och Näsbyholmssjön fortfarande är intakta, men bara några år senare så påbörjades sjösänkningen (1866-1869) av Näsbyholmsjön och den blev med tiden nästan helt torrlaggd. Näsbyholmssjön var en gång i tiden en av Skånes största sjöar. År 2004 återskapades en tiondel av den ursprungliga sjön till en yta av 45 hektar.
 

 

Sjärneholm 1785 Vid parkeringen, där starten på stigen upp till Stjärneholms borgruin börjar så finns det en gård som även den ligger på en plats med historiskt intresse. Det första omnämnadet som jag funnit om den (eller platsen som den ligger på) är i "Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm" där det under Schuruph sogen (Skurup socken) står upptaget den tiondegivande gården StiernHolmb (Stjärneholm). Som frälsebonde under Adelns Thiennere (Adels tjänare) Erich Gyldenstiern står under StiernHolmb namnet Michel Thordzen upptaget. Nästa gång jag funnit Stjärneholm är i Lantmäteristyrelsens arkiv där Stjärnholm står i ett avmätningsprotokoll ifrån år 1785. Rubriken på kartan är "Charta öfver Frälsehemmanet Stiernholms ägor; uti Hertigdömet Skåne, Malmöhus län, Wemmenhögs härad och Skurups Sochn. Afmätte uti Junü Månad år 1785 af undertecknad".
I protokollet står att "Stierneholm 1 mantal Insochne Frälse under Sätesgården Svanholm, brukas som Ladugård med gårdens egen afvel."

 

I husförhörsprotokollet för Skurup församling för samma år som avmätningsprotokollet är upprättat (1785) så står som boende i Torpet Stjärneholm Nils Johansson (45 år) med hustru Elsa (36 år) samt sonen Johan (7 år) och dottern Elna (4 år).
 
Husförhörslängd Skurup 1785

 

Källor:

 


Senast uppdaterad: 9 augusti 2016