Nöbbelöv 5 i Västra Sallerup socken

 

Nöbbelöv by

 

Storskiftet

Namnet Nöbbelöv är en förvanskning av ordet "Nyböle" som betyder "den nya gården". Byn Nöbbelöv i Västra Sallerup socken bestod från tidigt 1600-tal av 12 gårdar, vilket vid enskiftet år 1818 hade ökat till 15 gårdar.
Kartan nedanför visas gårdarnas placering i byn några år efter förrättningen av storskiftet år 1768 och 1785. I tabellen framgår vilken typ av gårdar de olika hemmanen var, samt vilka som bodde och brukade marken vid tidpunkten (1785) Nöbbelöv by 1785

Nöbbelöv by 1785 Hemman

 

Enskiftet

Nästa stora händelse för Nöbbelöv by var enskiftet år 1818-1820. Byn hade då brutits upp och endast gårdarna nummer I, VII, XI,XII och XIII ligger kvar på sin gamla plats i byn.
 
Nöbbelöv 1818

Nöbbelöv by 1785 Hemman

Nöbbelöv 5 (No V på kartan ovan), som är av speciellt intresse för mig har flyttat från byn och ut till ett sammanhängande område längst västerut inom Nöbbelöv by område. Vid denna tidpunkt (1818) så brukas marken fortfarande av åbo Jöran Andersson. Var någonstans inom området som de nya byggnaderna (boningshus, stall, lada etc.) har byggts upp är inte inritat på kartan.
 

Hemmanet Nöbbelöv No 5

I kyrkoarkivet så går det att i husförhörslängden för Västra Sallerup socken 1818-1819 se att det endast finns ett hushåll, nämligen Jöran Andersson med familj samt anställda drängar och pigor, som är boende i hemmanet ”Nöbbelöv No 5 1/3 mantal”.

Hfl 1818-1819

Det saknas en bok över husförhören för perioden 1820-1825, men i boken för perioden 1826-1831 så kan man se att det under denna period tillkommit två torpare till Nöbbelöv No 5 - torpare Lars Olsson och torpare Anders Hansson.

Hfl 1826-1831

Antal hushåll i Nöbbelöv No 5 under perioden är fortfarande bara tre, huvudhemmanet och de två torpen, då ägaren till huvudhemmanet Nöbbelöv No 5 1/3 mantal Åbo Jöran Andersson säljer det till dotter Elna Göransdotter och hennes make nämndeman Jeppa Andersson för 2333 Riksdaler Banco.

Torparen (åbon) Lars Olsson med familj lämnar sitt torp i Nöbbelöv 5 och flyttar till Eslöv 11 år 1847. In i torpet flyttar i stället Bengt Larsson med sin familj. De kommer närmast ifrån Örtofta.
Samma år så avlider torparen Anders Hansson den 10 mars. Han efterlämnar, förutom änkan Bengta Eskelsdotter även deras gemensamma barn, sonen Per 19 år och dottern Pernilla 21 år. I bouppteckningen som upprättas efter honom den 22 mars 1847 så står det bland annat upptaget ”Byggnad med Två och ett halvt Tunnland jord till” värderat till 150 riksdaler.

Anders Hanson Bouppteckning

Jeppa Anderson avlider den 16 oktober 1849. I bouppteckningen efter honom som upprättades den 24 oktober samma år, finns det upptaget ”Fastigheten Kronoskatte Rusthålls Hemmanet No 5 1/3 Mantal Nöbbelöv med två uppförda åbyggnader upptaget till ett värde av 2130 riksdaler, samt en husbyggnad med därtill hörande tvenne tunnland jord belägna i Västra Sallerup by värderandes till 666 riksdaler 32 skilling”.
In tills nu så har hemmanet varit ”helt”, med en ägare, men efter Jeppa Anderssons död så delas detta på grund av arvet efter honom. Enligt arvsskiftet så tilldelas änkan Elna Göransdotter 1/3 av hemmanet, och deras gemensamma barn erhåller 2/3, det vill säga änkan erhåller 1/9 mantal av hemmanet Nöbbelöv No 5 och barnen gemensamt 2/9 mantal. Barnens andel går till försäljning på auktion och köps upp av åbo Per Persson i mars 1850. I samband med detta så har änkan Elna Göransdotter skrivit till Lantmäteriet och begärt ”laga klyvning” av hemmanet Nöbbelöv No 5. Lantmätare A.R. Falkman infinner sig den 6 maj 1850 och resultatet av denna klyvning står det att läsa om i Lantmäteriets akt 12-VÄP-27.
Nöbbelvv 5:3 Änkan Elna Göransdotter gifter om sig med Per Svensson och enligt köpehandling daterad 29 juli 1854 så säljer de av 2½ tunnland jord till Ellnas bror Lars Göransson enligt Lantmäteriets akt 12-VÄP-197. Lagfarten för denna fastighet registreras dock inte förrän långt senare den 20 januari 1930. Vid denna registrering så kommer fastigheten att få beteckningen Nöbbelöv 5:3". Det är denna fastighet som är avbildad i bokverket "Svenska Gods och Gårdar".
Av de två akterna så går det att utläsa var torpen har varit belägna inom "Krono Skatte Rusthålls hemman Nöbbelöv No 5"
I akten för hemmansklyvningen år 1850 står också att de båda torp som finns vid den tidpunkten är "afsöndrade för werdelig tid", och att torparen Bengt Larsson skall betala 4 riksdaler 32 skilling Banco i årlig avgift för sina 2 tunnland och 10 kappland. Sterbhusdelägarna till den avlidne torparen Anders Hansson har betalt 2 riksdaler Banco för dee 2½ tunnland som de innhar, men att denna avgift nu höjs till 3 Riksdaler Banco. Placeringen av de båda torpen framgår av den karta som lantmätare A.R. Falkman ritade över hemmanet år 1850.

Nöbbelvv 5:2 Den nya avsöndringen som gjordes år 1854 framgår av akten 12-VÄP-197 där placeringen beskrivs som ”ovan nämnda Två och ett halvt tunnland jord är beläget i östra ändan av ett till mig tillhörande 1/9 dels mantal och gränsar i norr till No fyras linje, i öster till Skomakare Per Anderssons egendom, i söder till vägen som går emellan No 2 och No 6, och fyllnaden tages i väster.” Per Andersson är son till torparen Anders Hansson och han övertar torpet efter fadern. I mantalsboken för år 1851 så kan man se att änkan Bengta Eskelsdotter köpt torpet. Denna fastighet kommer senare att betecknas "Nöbbelöv 5:2". Speciellt torparen Anders Hansson och hans familj är av intresse för min del eftersom det är en av mina släktingar om än inte med blodsband.
Torpet som innhas av Bengt Larsson verkar ha gått upp i stamfastigheten Nöbbelöv 5:1 efter det att Bengt Larssons änka - Hanna Olsdotter - avlidit 1886.

Kartan nedan är en del av den som upprättades 1850 plus information från 1854 och senare tidsperiod.

Nöbbelöv No 5 Hemmansklyvning 1850 och 1854

Torparen Anders Hanssons hustru, Bengta Eskelsdotter, har en systersons dotter (Elna Persdotter) som år 1886 emigrerar till Amerika och där gifter sig med en annan emigrerad svensk - Anders Olsson ifrån Rönås i Malmöhus län. Anders är bror till min morfars mor (Eljena Andersson). År 2014 så kommer en sonsons dotterdotter till Anders Olsson och Elna Persdotter, eller Andrew och Ellen Olson som de kommer att heta i Amerika, att delta i den SVT:s program "Allt för Sverige". Denna sonsons dotterdotter heter Katie Malik och hon var en hårsmån att vinna hela tävlingen men "snubblade på mållinjen". Dock kom hon tillsammans med make, föräldrar, sin morfars syster och dennes sonson att besöka den nyfunna svenska delen av famlijen under sommaren 2015.
 

Historska ägare till fastigheterna Nöbbelöv 5:1, Nöbbeelöv 5:2 och Nöbbelöv 5:3

Nöbbelöv No 5:1

Nöbbelöv No 5:2

Nöbbelöv No 5:3

 

 


Senast uppdaterad: 8 augusti 2016