Arrie 18 - Den plats där min morfar växte upp

Det gamla soldattorpet under Arrie 18 är den plats i Arrie socken där min morfar Wilhelm Persson och hans bröder växte upp. Idag utgörs den av Arriesjön. Man kan se en liten bit av den gamla vägen mellan Arrie och Västra Kärrstorp som sticker ut från högerkanten i bilden vid trädridån av småbjörkar.

Arriesjön

Arriesjön den 18 juni 2010

 

Hemmanet Arrie 18 var ursprungligen ett utsocknes frälsehemman under Skabersjö som år 1664 tillsammans med frälsehemmanet Arrie 20 byttes till Ove Thott ifrån Kronan. Vid tidpunkten för storskiftet år 1780 så brukades de tillsammans med no 24, som var kyrkojord, och som tillhörde Arrie kyrka.

År 1805 så har ägandet till nummer 18 och 20 förändrats och Tage Thott till Skabersjö äger endast 1/4 mantal av nummer 18 medan Pehr Ohlsson äger nummer 20 med 1/2 mantal och nummer 18 med 1/4 mantal.
Måttet "mantal" var en svensk kameral taxeringsenhet eller besuttenhetsmått som utgjorde grund för beskattning som började användas redan under kung Gustav Wasas tid (1496-1560). Mantalet beräknades som regel i åker- och ängsmark, och uppskattades i tunnor (tunnland) och kappar efter hur mycket säd man kunde odla på marken och varierade därför i storlek i olika landsdelar.

Med enskiftet upphör sambandet mellan hemmanen 18 och 20 och nummer 18 får sin jord samlad i östra delen av socknen kring Risbjär och på gränsen till Skabersjös andra ägor i Törringe. Vid enskiftesförrättningen år 1805 så hade den kyrkojord som brukats mot avgift av nummer 18 och 20 gemensamt inte utskiftats. Detta utfördes 1815 vid ett kompletterande skifte och ett område stakades ut på marken sydväst om Risebjär vilket fick nummer 29. Ett förbehåll gjordes att jorden skulle följa fastigheten nummer 18 och disponeras av denna mot årlig ränta vilket kyrkans representant inte hade något att invända emot.

Arrie 18 år 1840

Falkmans karta 1839

 

År 1815 så fanns det inga byggnader på plats men på Falkmans karta ifrån år 1839 här ovan så finns tre torp inritade i området. Två s.k. arbetstorp och ett soldattorp. Falkman gör en notering att all ängsmark nedanför och uppe på Risebjär är utarrenderad som excersisplats till Arrie skvadron av Skånska Husarregementets Husarer (Kronprinsens husarer). Då det inte användes som sådan så skulle området användas som betesmark till kreaturen ifrån Skabersjö gård. Det sista mötet med Arrie skvadron hölls i Arrie år 1877.
De delar runt grusbacken som hade odlingsmöjligheter blev delar av godssystemet och husmän i arbetstorp med dagsverks-skyldighet.
År 1840, upprättades en "beskrivning till kartan öfver Utsockne Frälsehemmanet No 18, 17/64 mantal med en derigenom liggande tillhörig jord samt Utsocknes Frälse Gatehuset No 26 uiti Arrie Kyroby af Oxie Härad och Malmöhus Län".
I beskrivningen till denna karta så kan man läsa att vid tidpunkten för upprättandet så brukades arbetstorpet vid a) av Anders Trulsson (senare av Nils Hansson) liksom marken vid b). Arbetstorpet vid e) brukades av Ola Olsson. Den mark (utan hus) som är utmärkt med ett c) brukades av Jakob Jeppsson i Käglinge.

Arrie 18 1864

Generalstabskartan 1864

 

Torpet märkt med d) på 1839 års karta, och med ST på generalsstabskartan ifrån 1864, var ett soldattorp som brukades år 1840 och period därefter av Soldat Frisk.
Hit till "Arrie 18 Torp (f.d. Soldattorp)" kommer morfars far Per Jönsson med sin hustru och 3 söner ifrån Törringe den 24 oktober 1892. Här stannade Per Jönsson och hans hustru Eljena Andersson fram till sin död. Eljena avled den 10 januari 1903 och Per Jönsson den 31 augusti 1907. De siste av barnen, Viktor Fabian Persson, lämnar Arrie No 18 den 11 november 1914 14 år gammal. Morfar, Wilhelm Persson, hade lämnat Arrie redan två år tidigare för bosätta sig i Stehag tillsammans med mormor Ester.

Omkring år 1905 så började backen på Arrie 18 att utnyttjas som grustag i större skala, och här byggdes bl.a. en kalkstensfabrik. Två nya "arbetstorp" tillkom vilket framgår av den häradsekonomiska kartan ifrån 1910-1915.

Vidare kan man se att det lagts ut bl.a. järnvägsspår upp till backen. Arrie 18 1910

 

På ett flygfoto ifrån 1940-1947 så finns fortfarande det övre och nedre arbetstorpet samt det gamla soldattorpet kvar.
Arrie 18 1940-1947

Flygbilder på kartbild.com

 

Efterhand så utvanns grus även som undervattenstäkt, och till följd av detta så bildades det som idag är Arriesjön. Den gamla vägen mellan Arrie och Västra Kärrstorp som strukit längs kullens sydvästra fot har lagts om och löper nu istället längre ned i sydväst. Av det tidigare fabriksområdet i norra delen finns ingenting kvar utom den gamla kalkstensfabriken, en torklada och en parkeringsplats. Området omkring Arrie 18 är idag ett strövområde.
Arriesjön satellitbils

Flygbilder på kartbild.com

 

 


Senast uppdaterad: 8 mars 2018